\\r\\n

Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašus. Dzūkijos nacionaliniame parke yra išskirtos 3 Natura2000 teritorijos.

Paukščių apsaugai svarbi teritorija Dainavos giria (55439,82 ha) apima didesnę Dzūkijos nacionalinio parko dalį, išskyrus šio parko rekreacinio, žemės ūkio ir kitos (gyvenamosios) paskirties funkcines zonas. Prioritetinės rūšys - tetervinas (Tetrao tetrix), kurtinys (Tetrao urogallus), lututė (Aegolius funereus), lėlys (Caprimulgus europaeus), žalvarnis (Coracias garrulus), ligutė (Lullula arborea), tulžys (Alcedo athis).

Buveinių apsaugai svarbi teritorija Dainavos giria (54832,62 ha) apima didesnę Dzūkijos nacionalinio parko dalį, išskyrus šio parko Merkinės geomorfologinį draustinį, rekreacinio, žemės ūkio ir gyvenamojo prioriteto zonas. Joje saugomos šios buveinės - nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, upių sraunumos su kurklių bendrijomis, karbonatinių smėlynų smiltpievės, eutrofiniai aukštieji žolynai, tarpinės pelkės ir liūnai, šaltiniai su besiformuojančiais tufais, vakarų taiga, žolių turtingi eglynai, spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų, pelkėti lapuočių miškai, pelkiniai miškai, aliuviniai miškai, kerpiniai pušynai.

Saugomos rūšys - belapis sėmainis, didysis auksinukas, dvilapis purvuolis, kartuolė, kūdrinis pelėausis, mažoji nėgė, paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, pelkinė uolaskėlė, plačialapė klumpaitė, plikažiedis linlapis, raudonpilvė kūmutė, salatis, skiauterėtasis tritonas, smiltyninis gvazdikas, Šneiderio kirmvabalis, ūdra, vėjalandė šilagėlė, žvilgančioji riestūnė.

Merkio upė (2223,54 ha) patenka į Dzūkijos nacionalinį parką ir dalį Merkio ichtiologino draustinio). Čia saugomos upių sraunumų su kurklių bendrijomis buveinės. Saugomos rūšys - didysis auksinukas, kartuolė, mažoji nėgė, paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, pleištinė skėtė, ūdra.
Ūlos upė žemiau Rudnios (419,26ha) patenka į Dzūkijos nacionalinį parką ir dalį Ūlos valstybinio kraštovaizdžio draustinio. Saugomos upių sraunumų su kurklių bendrijomis buveinės ir didysis auksinukas, mažoji nėgė, paprastasis kūjagalvis, ūdra.

Lietuvos Raudonosios knygos ir Europos Bendrijos saugomų rūšių būklei pagerinti Natura 2000 teritorijoms rengiami ir įgyvendinami gamtotvarkos projektai. Dzūkijos nacionaliniame parke buvo tokie projektai buvo parengti ir įgyvendinti tetervinų buveinių atkūrimui ir Skroblaus aukštupio ekosistemų tvarkymui, Dabartiniu metu rengiamas Musteikos miško gamtotvarkos projektas.


Paieška
Renginiai
<< rugpjūtis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Į kokią veiklą parke mielai atvyktumėte?

Į teminius pėsčiųjų žygius ( Į Čepkelius, Partizanų takais ir pan.)
Į kultūrinius renginius ( Į medkopį, Šienapjūtę ir pan.)
Į festivalius ( Vidur girių, Subatėlė)
Į gamtinius renginius ( Pažink paukščius, augalus ir pan.)
Į vaikams skirtus renginius ( stovyklas, gamtos pamokas)
Daugiau informacijos