\\r\\n

Šiuo metu ieškome: 

Visuomenės informavimo specialisto 

Skelbimas galioja iki 2022-12-06

 

LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VISUOMENĖS INFORMAVIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Lankytojų aptarnavimo skyriaus visuomenės informavimo specialistas (toliau- pareigybė) yra specialistas.

2. Pareigybė priskiriama A2 lygiui.

3. Pareigybė pavaldi Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjui.

 

 II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo darbą, priskirtą tarnybinėms pareigoms (toliau- jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai) bei gebėti juos taikyti;

4.3.mokėti savarankiškai dirbti ir vadovautis profesinės etikos reikalavimais;

4.4.mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) pažengusiojo vartotojo lygmeniu B 2;

4.5.mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Google analitycs, Canva ar   kitomis maketavimo programomis, kitomis kompiuterinėmis programomis.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Darbuotojui, einančiam šias pareigas, priskiriamos šios funkcijos:

5.1 bendradarbiaujant su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais rengti ir įgyvendinti ekologinio švietimo programas, edukacijas;

5.2. administruoti ir tvarkyti Direkcijos interneto tinklalapį, kitas Direkcijos paskyras socialiniuose tinkluose, talpinti juose aktualią informaciją, ją nuolat atnaujinti, analizuoti lankytojų poreikius ir tinklapio bei paskyrų aktualumą pasitelkiant Google Analytics, socialinių tinklų  įžvalgas;

5.3. užtikrinti, kad įstaigos internetinis tinklalapis atitiktų bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo reikalavimus;

5.4. suderinus poziciją su skyriaus vedėju, pagal kompetenciją bendrauti su žiniasklaida, jai teikti informaciją;

5.5. rengti, leisti bei platinti informacinius ir kitokius leidinius, ruošti tekstus pažintiniams- informaciniams leidiniams, stendams, derinti jų maketus, bendradarbiauti su leidybinėmis organizacijomis;

5.6. dalyvauti pritaikant lankymui, pažintiniam turizmui, rekreacinius, gamtos ir kultūros paveldo objektus, rengiant pažintinius takus, turistines trasas, maršrutus, ekspozicijas ir kt.;

5.7. vykdyti lankytojų aptarnavimą vadovaujantis lankytojų aptarnavimo standartu, teikti jiems mokamas paslaugas, vesti ekskursijas, žygius po Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato mokomajame take, ekologinio švietimo pamokas, edukacijas ir kt.

5.8. dirbti su kasos aparatu, priimti pinigus, pildyti kasos operacijų žurnalą ir pasirašyti už operacijų tikrumą, gautas pajamas už suteiktas paslaugas pateikti jas nustatyta tvarka, išrašyti sąskaitas-faktūras;

5.9. organizuoti valstybinio parko lankytojo bilietų platinimą ir juos platinti;

5.10. teikti lankytojams informaciją apie Dzūkijos nacionalinį parką ir Čepkelių valstybino gamtinio rezervato vertybes, turistinius maršrutus, lankomas vietas ir objektus, poilsio ir maitinimo sąlygas, kitas turistines paslaugas;

5.11. pagal skyriaus kompetenciją, organizuoti ir vykdyti įvairius renginius, organizuoti ar padėti organizuoti ekologinio švietimo stovyklas;

5.12. dalyvauti seminaruose, mugėse, parodose, išvažiuojamuosiuose renginiuose pristatant ir skleidžiant Direkcijos idėjas ir veiklą;

5.13. vykdyti lankytojų ir turistines paslaugas teikiančių fizinių ir juridinių asmenų apklausas, stebėjimus (monitoringus) rengti ir teikti ataskaitas, statistinę informaciją apie lankytojus;

5.14. bendradarbiaujant su kitais Direkcijos struktūriniais padaliniais organizuoti savanorių darbą  t.y. įtraukti į saugomų teritorijų tvarkymą ir operatyvų būklės stebėjimą vietos gyventojus ir kitus aktyvius asmenis, neabejingus saugomų teritorijų tikslams ir vertybių apsaugai;

5.15. vykdyti Direkcijos lankytojų centrų patalpų ir aplinkos informacinį aprūpinimą bei apipavidalinimą;

5.16. rengti su skyriaus veikla susijusius raštus, kitus dokumentus, individualius veiklos planus, ataskaitas;

5.17. vykdant pavestus uždavinius ir pareigas, bendradarbiauti su kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;

5.18. atstovauti Direkcijos interesus kitose organizacijose savo kompetencijos ribose;

5.19. inicijuoti projektus ir/ ar dalyvauti įgyvendinant projektus, gavusius įvairių fondų paramą;

5.20. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Lankytojų aptarnavimo skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu savo kompetencijos ribose;

5.21. pavaduoti Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėją jam negalint eiti pareigų dėl pateisinamų priežasčių.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

6.Darbuotojas, einantis šias pareigas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:

6.1. šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku pagal jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

6.2. perduotų naudotis darbe priemonių, kito turto ir materialinių vertybių išsaugojimą ir tinkamą naudojimą.

 

 

 

Darbo laikas: II-V 8.00 – 17.00, VI 9.00 -15.45. Sekmadienis ir pirmadienis -nedarbo dienos.

Darbo vietos adresas: Miškininkų g. 61, Marcinkonys, Varėnos r.

Gyvenimo aprašymus siųsti iki gruodžio 6 d. 

Asmenys, norėdami dalyvauti pokalbyje, dokumentus (CV)  teikia elektroniniu paštu:  turizmas@dzukijosparkas.lt

Į pokalbį bus kviečiami tik reikalavimus atitinkantys asmenys.


Paieška
Renginiai
<< lapkritis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30