\\r\\n

PATVIRTINTA

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriaus 2020-12-23 įsakymu Nr. V1- 72 (1.4)

Dzūkijos nacionalinio parko IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO direkcijos vidaus tvarkos taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau– Direkcija) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir atliekančių vidaus administravimą (toliau- darbuotojai) elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Direkcijos vadovas (toliau- direktorius).

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Darbo laikas Direkcijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 su vėlesniais pakeitimais patvirtintu darbo laiko rėžimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu (toliau- aprašas dėl darbo laiko).

5. Poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymu ir aprašu dėl darbo laiko.

6. Direkcijoje nustatoma 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis (šeštadienį ir sekmadienį), išskyrus kituose Taisyklių punktuose numatytus atvejus;

7. Direkcijos darbas pradedamas 800 val. ryte ir baigiamas: pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį- 1700 val., penktadienį- 1545 (išskyrus reidus, budėjimus, avarijų ir kt. šiose taisyklėse numatytus atvejus) pietų pertrauka trunka nuo 1200 val. iki 1245 val.

8. 20 valandų per savaitę dirbantiems darbuotojams darbas pradedamas 800 val. ryte ir baigiamas 1200 val. (išskyrus atvejus kai darbo sutartyje, pagal patvirtintus darbo grafikus ar direktorius įsakymu nustatomas kitoks darbo pradžios ir pabaigos laikas).

9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, švenčių išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

10. Valstybės tarnautojams ar darbuotojams, kasdien dirbantiems prie vaizduoklių, dirbant 8 val. darbo dieną, specialios 5 min. trukmės pertraukos nustatomos po 1 val. nuo darbo su videoterminalu pradžios. Daromos pertraukos, įskaitomos į darbo laiką.

11. Lankytojus aptarnaujantiems, saugomų teritorijų kontrolę vykdantiems tarnautojams, kitiems darbuotojams, kitoks nei Taisyklių 6-8 punktuose nustatytas, darbo ir poilsio laikas gali būti nustatomas darbo sutartyje, pagal patvirtintus darbo grafikus ar atskiru direktoriaus įsakymu.

12. Su patvirtintais darbo grafikais ar direktoriaus įsakymu nustatytu darbo laiku darbuotojai supažindinami darbiniu ar kitu jų nurodytu, elektroniniu paštu.

13. Nustatant darbo laiką turi būti užtikrinamas 11 valandų iš eilės nepertraukiamas paros poilsio laikas tarp darbo dienų (pamainų), per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį, bent trisdešimt penkių valandų savaitės nepertraukiamas poilsis.

14. Darbuotojai turi vadovautis Direkcijoje nustatyto darbo laiko režimo.

15. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu Darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

16. Darbuotojai, palikdami darbo vietą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai žodžiu informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę, išskyrus kai turi būti rengiamas prašymas kitų Direkcijos vidinių teisės aktų nustatyta tvarka. Darbuotojai norėdami palikti darbo vietą ne tarnybos ar darbo tikslais turi rengti prašymą. Šiame punkte nurodyti prašymai rengiami raštu, pagal patvirtintas Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro prašymų formas, adresuojami direktoriui bei turi būti suderinti su tiesioginiu vadovu.

17. Kai neatvykstama į darbą dėl ligos, pirmąją nedarbingumo dieną apie tai būtina pranešti tiesioginiam vadovui ir Direkcijoje, neperduotas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, personalo administravimo funkcijas atliekančiam darbuotojui.

18. Darbuotojų dirbtas laikas žymimas Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro nustatyta tvarka.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

19. Direkcijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose.

20. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

21. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose.

22. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

23. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant, taip pat užrakinti kabineto duris išėjus iš pastato, jeigu kabinete neliko kitų darbuotojų.

24. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Direkcijos išteklius.

25. Institucijos ar įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

26. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Direkcijos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

27. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik už tai atsakingas darbuotojas ar pasamdytas paslaugų tiekėjas.

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

28. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus. Darbuotojai turi dėvėti darbo uniformos komplektą (jeigu tokį turi).

29. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai ar institucijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

30. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba.

31. Direkcijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

32. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

33. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

VI. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

34. Darbuotojui, pažeidusiam Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

35. Darbuotojai tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su Taisyklėmis pasirašytinai.

37. Taisyklės skelbiamos Direkcijos interneto tinklalapyje.Paieška
Renginiai
<< lapkritis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30