\\r\\n

Merkinė ir jos apylinkės 


 • Merkinės miesto ribų ženklai. 1569 m. suteikus Merkinei Magdeburgo teises, ties išeinančiais keliais buvo pastatyti miesto ribas žymintys stulpai. Du išlikę iki šių dienų. 
 • Namas Merkinėje, kuriame, 1648 m. medžioklėje persišaldęs ir susirgęs, mirė Lenkijos–Lietuvos valstybės didysis kunigaikštis Vladislovas Vaza. 

 • Merkinės kryžių kalnelis. Tai masiniai kapai, kuriuose buvo užkasinėjami žuvę Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo (1944–1953 m.) dalyviai. Pirmasis kryžius pastatytas 1989 m. mokytojo J. Kaupinio iniciatyva. 

 • Rašytojo V. Krėvės-Mickevičiaus muziejinis namas Subartonyse. 
V. Krėvės-Mickevičiaus (1882–1954) memorialinis muziejus pradėtas kurti 1959 m. Atstatytas gyvenamasis namas (statytas1898 m.). Tai XIX a. dzūkiška pirkia šiaudiniu stogu. Surinkti rašytojui ir jo tėvams priklausę baldai. Name veikė kaimo biblioteka. 1966 m. įrengta ekspozicija. 

 • Partizanų bunkeris Jakubiškių kaime. 1946 m. gegužės–birželio mėnesiais Antano Uosulio sodyboje, bunkeryje po namu, veikė Pietų Lietuvos partizanų srities štabas. Čia dirbo partizanų vadas pulkininkas leitenantas J. Vitkus-Kazimieraitis.

 • Vadavietė, Lankininkų k., Merkinės sen. Kazimieraičio (Pietų Lietuvos partizanų vado pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus-Kazimieraičio) slėptuvė.
 • Mūšio vieta, Panaros kaimas, Merkinės sen. Šalia kelio auga liepos, ženklinančios buvus sodybas. 1945 02 27 kautynėse su NKVD kariuomene, trukusiose 6 val., žuvo „Dainavos“ apygardos Šarūno rinktinės A. Juozapavičiaus grupės partizanai: būrio vadas Mykolas Lukošiūnas-Lukošius (g. 1906), Juozas Lazauskas-Liepa, Bronius Sadauska-Smilga (g. 1924), Zigmas Sukackas-Gediminas (g. 1926) ir Bronius Tamulevičius.
 • Vadavietė, pažymėta atminimo kryžiumi. Kasčiūnų k., Merkinės sen. 
1945 m. gegužės– 1947 m. liepos mėnesiais joje gyveno ir Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918–1957). Tuo metu jis buvo „Dainavos“ apygardos „Merkio“ rinktinės vadas.

 • Žuvimo vieta, 1947 m. Merkinės g-ja, Norulių miškas. Atstatytas senasis bunkeris, kurio viduje yra gultai, virš įėjimo - šlifuoto granito plokštė su tekstu: ŠIAME BUNKERYJE 1947 04 11 ŽUVO 4 LIETUVOS / PARTIZANAI: JUOZAS BALČIUS-BALUTIS, / BOLESLOVAS JURKEVIČIUS-PUTINAS, / JONAS KARSOKAS-ŠERMUKŠNIS, / ADOLFAS ČAPLIKAS-PAUKŠTIS. Šalia bunkerio stovi aukštas Vyčio Kryžiaus stulpas, tolėliau – rausvo granito plokštė, kurioje iškaltas kryželis, o po juo žodžiai: VADAS BALUTIS VARNAS VIENUOLIS LAPĖ, ŽUVĘ 1947 IV 12 AUKA IŠDAVIKO JURKEVIČIAUS P. 1947 04 11 čekistinės kariuomenės apsupti bunkeryje žuvo „Dainavos“ apygardos „Kazimieraičio“ rinktinės Gardino tėvūnijos partizanai: bataliono vado pavaduotojas Juozas Balčius-Balutis (g. 1919), Adolfas Čaplikas-Paukštis (g. 1923), Boleslovas Jurkevičius-Putinas (g. 1904) ir Jonas Karsokas-Šermukšnis (g. 1926).
 • Klepočių kryžių ansamblis.
1944 m. gruodžio 24 d. kaimą iš dalies sunaikino SSSR NKVD kariuomenės 331 pasienio pulko ir III Baltarusijos fronto kariuomenės užnugario apsaugos daliniai. Tragedijai atminti sukurtas kryžių ansamblis.
 • Stogastulpių ansamblis „Čiurlionio kelias“, kelias Varėna–Druskininkai.

Marcinkonys ir jų apylinkės
 • Geležies liejyklos vieta, šalia Aukštagirio vienkiemio, tarp Kapiniškių ir Rudnios kaimų.
 • Šventos aglės. Vietovė, kurioje XIX a. negandų metais buvo laikomos šventos Mišios.

 • Musteikos mokykla. 1918 m. pradžios mokyklą įsteigė T. Ivanauskas ir H. Ivanauskienė. Abu joje ir mokytojavo.

 • Kryžius su dviem kryžmomis Marcinkonių kaime prie bažnyčios. Besipriešindami lenkų vykdomai polonizacijai, Marcinkonių kaimo gyventojai pastatė dviejų kryžmų kryžių, nudažytą Lietuvos trispalvės spalvomis. Lenkų kareiviai šį kryžių nupjovė, ketindami išgabenti, tačiau marcinkoniškių jis buvo atkovotas ir grąžintas atgal į šventorių.
 • Tomo Miškinio kryžiai Mančiagirės kaime.

Tomas Miškinis (1873–1962) – Dzūkijos meistras, dirbęs senoviškai ornamentuotus kryžius. Vieną jų iškėlė savo sodyboje, tris – kapinėse. Meistras dirbo ratus, roges, valtis, statė namus, juos įrengdavo ir išpuošdavo.

 • Kryžius Musteikoje 1944 m. birželio 24 d. sušaudytiems Musteikos vyrams atminti.
 • Partizanų bunkeris Lynežeryje
 • Žuvimo vieta, Paūlių k., Marcinkonių sen. 1947 06 11 čekistams užpuolus partizanų stovyklą, žuvo „Dainavos“ apygardos „Kazimieraičio“ rinktinės Vanago tėvūnijos 1-ojo bataliono vado pavaduotojas Vytautas Treigys-Audra (g. 1925), Plutulevičius-Špokas (g. 1920), Vladas Stankauskas-Špokas (g. 1925) ir nežinomas partizanas.
 • Kazimieraičio slėptuvė (Pietų Lietuvos partizanų vado pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus-Kazimieraičio) prie Skroblaus, netoli Aukštagirio, Marcinkonių sen.
 • Bunkeris šalia Musteikos kaimo, Grados saloje. 
 • Du atkurti bunkeriai šalia Mardasavo kaimo.

Senosios kapinės ir kapai


 • Senkapis Merkinės sen. Laukininkų kaime. 

 • Musteikos kaimo kapinės. Kaimą skyrė gubernijų riba, todėl kapinėse buvo laidojami tik Berštų valsčiui priklausantys Musteikos kaimo gyventojai. Kapinėse nustota laidoti apie 1910 m. Tik besibaigiant Antrajam pasauliniam karui, jose šalia vartų palaidotas vienas vokietis karininkas. Jo kapą visuomet prižiūrėjo, puošdavo šeimos nesukūrusios Musteikos moterys, senos mergos. 
 • Senosios kapinės, vadinamos Koplyčkalniu, Kibyšių kaime.
 • Senųjų Kapiniškių kapinių vieta.

 • Senųjų Margionių kapinių vieta.
 • Senosios Žiogelių kaimo kapinės.
 • Senosios žydų kapinės Merkinėje. 
 • XIX a. žydų kapinės Liškiavoje. 

 • Vinco Krėvės-Mickevičiaus kapas Subartonių kaime.

 • Masinis žydų, nužudytų per geto likvidavimą 1942 m. lapkričio 2 dieną, kapas Marcinkonyse, šalia Kastinio ežero.

 • Žydų kapinės Merkinėje. Palaidoti hitlerinės okupacijos metais nužudyti žydai.
 • Antrajame pasauliniame kare (1941–1945 m.) žuvusių Sovietų Sąjungos karių kapinės Merkinėje.

 • Lenkų karių kapai (1920 m.). 9 paminklai. Marcinkonių kaimo kapinės.

 • Igno Grigo ir Jurgio Grigo kapas, Liškiavos k. kapinės. 

 • Lietuvos kario Benedikto Trakimo kapas, Merkinė.

 • Lietuvos kario Vinco Gaidukevičiaus kapas, Subartonių k., Merkinės sen.


Paieška
Renginiai
<< gruodis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31