Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (toliau- konkursą organizuojanti įstaiga) organizuoja 2  konkursus 2 karjeros valstybės tarnautojų Gamtos skyriaus  vyresniųjų specialistų (A-7) pareigybėms užimti (toliau- konkursai).

Asmenys norintys dalyvauti konkursuose turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo (toliau- Aprašas) 27, 28, 57 ir 66 punktuose nurodyta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (toliau – deklaracija) (Aprašo 3 priedas);

4. įgytą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

5. darbo patirtį, nustatytą vyresniųjų specialistų (A-7) pareigybės aprašymų specialiuose reikalavimuose, patvirtinančius dokumentus.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienųnuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai. Paskutinė dokumentų pateikimo diena 2017-01-25.

Abejoms pareigybėms, dėl kurių organizuojami konkursai, nustatyti toki patys pareigybės aprašymai:

PATVIRTINTA

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriaus

2016 m. gruodžio 30  d. įsakymu Nr. V1-159 (1.4)

GAMTOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gamtos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 7.

II. Paskirtis

4. Gamtos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato bei  Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (toliau- Direkcija) priskirtuose saugomose teritorijosevalstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės turinį sudarančių funkcijų, numatytų valstybinės saugomų teritorijų kontrolės nuostatuose (toliau- saugomų teritorijų kontrolė) vykdymą, atlikti mokslinius tyrimus ir stebėjimus (monitoringus), numatytus Gamtos skyriaus nuostatuose, vykdyti saugomų rūšių bendrijų ir buveinių apskaitą, jų priežiūrą ir tvarkymą, gamtotvarkos darbus,  vesti specializuotas ekskursijas, rinkti ir apibendrinti informaciją, rengti publikacijas spaudoje bei informaciniuose leidiniuose.

III. veiklos sritys

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo vykdomos funkcijos bendrojoje veiklos srityje – dokumentų valdymas, viešieji ryšiai. Specialioje veiklos srityje- saugomų teritorijų kontrolė, biologinės įvairovės išsaugojimas, tiriamoji, stebėjimo ir švietėjiška veikla.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.   žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, saugomų teritorijų tikslus ir uždavinius, saugomas vertybes;

6.2.  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, miškininkystės studijų krypties ar technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį;

6.3.  žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir kitus teisės aktus, susijusius su darbo sritimi bei gebėti juos taikyti;

6.4.  turėti iki 1 metų darbo patirtį pagal įgytą išsilavinimą;

6.5.  mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei daryti išvadas;

6.6.  sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.7.  mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, GIS, kitomis kompiuterinėmis programomis, reikalingomis nustatytoms funkcijos, pavedimams vykdyti;

6.8.  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.9.  turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

7.1.  teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją ir konsultacijas dėl numatomos vykdyti veiklos geriausių būdų ir formų, saugomoje teritorijoje ūkinei ir kitokiai veiklai keliamų reikalavimų, nustatyto gamtos ir kultūros paveldo režimo, saugomų buveinių tipų ir rūšių apsaugos reikalavimų, vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų režimo, statybų procedūrų, teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo, specialiųjų žemės, miško vandens telkinių, nekilnojamųjų kultūros vertybių naudojimo sąlygų, saugomos teritorijos steigimo tikslų įgyvendinimo ir kt. klausimais savo kompetencijos ribose;

7.2.   vykdo prevencinę veiklą, siekiant užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams;

7.3.  kontroliuoja ar nepažeidžiamas saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimas, nustatytas Aplinkos apsaugos, Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos ir kituose teisės aktuose, taip pat saugomų teritorijų planavimo dokumentuose;

7.4.  vykdydamas saugomų teritorijų kontrolę Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritorijose bei Direkcijai priskirtose saugomose teritorijose, bendradarbiauja su valstybiniais miškų, žemės tarnybų, kitais saugomų teritorijų kontrolę vykdančiais pareigūnais;

7.5.  išsiaiškinus pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinės teisės pažeidimo protokolus, skiria administracines nuobaudas už teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir vykdo administracinių baudų, žalos atlyginimo išieškojimo kontrolę;

7.6.  teisės aktų nustatyta metodika paskaičiuoja aplinkai padarytą žalą;

7.7.  vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolės programą;

7.8.  atlieka tyrimus ir stebėjimus (monitoringus), numatytus Gamtos skyriaus nuostatuose, rengia ir teikia atitinkamas ataskaitas;

7.9.  vykdo saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių, bendrijų ir buveinių apskaitą, jų priežiūros ir tvarkymo, gamtotvarkos darbus;

7.10.  pagal patvirtintus planus ir grafikus vykdo Direkcijai priskirtų valstybinių draustinių tikrinimą ir būklės vertinimą;

7.11.  renka ir apibendrina informaciją apie parko gamtines vertybes, teikia informaciją ekspozicijų, informacinių leidinių ruošimui, rengia publikacijas spaudoje bei informaciniuose leidiniuose ir kt.

7.12.  dalyvauja įgyvendinant edukacinius projektus, savanorystės programas, projektus gavusius įvairių fondų paramą;

7.13.  rengia dokumentus, raštus, susijusių su vykdomomis veiklos sritimis, esant reikalui ruošia išvadas rengiamiems projektams, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl darbo organizavimo skyriaus vedėjui;

7.14.  esant poreikiui, veda specializuotas gamtines ekskursijas, lydi pažintinių ekskursijų ar žygių dalyvius, vykdo su biologinės įvairovės apsauga, tyrimais ir naudojimu susijusius renginius, taip pat dalyvauja kituose  renginiuose pristatant ir skleidžiant Direkcijos idėjas ir veiklą;

7.15.  vykdo kitus tiesioginio vadovo pavedimus, susijusias su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Gamtos skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

............................................................

   (parašas)

............................................................

  (vardas, pavardė)

............................................................

  (data)

Apie organizuojamus konkursus yra paskelbta Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje, skelbimo Nr. 34653 http://portalas.vtd.lt/lt/gamtos-skyrius-vyresnysis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;32391.html  ir Nr. 34654 http://portalas.vtd.lt/lt/gamtos-skyrius-vyresnysis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;32392.html.

Išsamesnė informacija apie organizuojamus konkursus 

telefonu 8-310-44641, arba elektoriniu paštu v.miliauskas@dzukijosparkas.lt.Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Direkcijos viešo prekiu aukciono tvarkos taisyklės.doc1212.82 MBAtsisiųsti
Viesajame prekiu aukcione Nr.2 parduodamo turto sarasas.doc151143.50 kBAtsisiųsti
Paieška
Renginiai
<< spalis, 2017 >>
P A T K P Š S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Kokį turizmo būdą renkatės dažniausiai?

Keliauju pėščiomis
Keliauju dviračiu
Plaukiu vandens transporto priemone (valtimi, baidare ir kt.)
Keliauju autobusu (organizuotas pažintinis turizmas)
Keliauju automobiliu
Kita
Daugiau informacijos