\\r\\n 

                       PATVIRTINTA

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriaus

2016-01-07 įsakymu Nr. V1- 4 (1.4)

Dzūkijos nacionalinio parko IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO direkcijos vidaus tvarkos taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama –  Taisyklės)reglamentuoja Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau vadinama – Direkcija) vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir atliekančių vidaus administravimą (toliau darbuotojai) elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Už Direkcijos vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako Direkcijos vadovas (toliau- direktorius).

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Darbo laikas Direkcijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (toliau- nutarimas dėl darbo laiko).

5. Poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl darbo laiko.

6. Direkcijoje nustatoma 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis (šeštadienį ir sekmadienį);

7. Direkcijos darbas pradedamas 800 val. ryte ir baigiamas: pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį- 1700 val., penktadienį- 1545 (išskyrus reidus, budėjimus, avarijų atvejus ir kt.) pietų pertrauka trunka nuo 1200 val. iki 1245 val.

8. 20 valandų per savaitę dirbantiems darbuotojams darbas pradedamas 800 val. ryte ir baigiamas 1200 val. (išskyrus atvejus kai susitariama ar nustatomas kitoks darbo pradžios ir pabaigos laikas). Ne visą laiką dirbantys darbuotojai dirba pagal patvirtintus darbo grafikus.

9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 153 straipsnio nuostatomis, švenčių išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

  10. Valstybės tarnautojams ar darbuotojams, kasdien  dirbantiems prie  vaizduoklių, dirbant 8 val. darbo dieną, specialios 5 min.
 trukmės pertraukos nustatomos po 1 val. nuo darbo  su videoterminalu pradžios. Daromos pertraukos, įskaitomos į darbo laiką.

11. Lankytojus aptarnaujantiems, saugomų teritorijų kontrolę vykdantiems tarnautojams, kitiems darbuotojams darbo ir poilsio laikas gali būti nustatomas atskiru direktoriaus įsakymu.

  12. Darbo grafikus, ne visą laiką dirbantiems, ar pagal atskirą darbo laiką dirbantiems darbuotojams, rengia ir (ar) skelbia direktoriaus paskirti darbuotojai, tvirtina direktorius.

  13. Darbo grafikai, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skelbiami prieš dvi savaites iki jų įsigaliojimo.Saugomų teritorijų kontrolę vykdančių pareigūnų darbo grafikai parengiami prieš savaitę iki jų įsigaliojimo, viešai neskelbiami.

14. Norint pakeisti galiojantį darbo grafiką, sudaromas naujas darbo grafikas ir atspausdinamas. Pakeisto grafiko pavadinime turi būti įrašomas žodis „Pakeistas“. Draudžiama taisyti atspausdintą ir patvirtintą darbo grafiką. Pakeisti darbo grafikai tvirtinami ta pačia tvarka, kaip ir naujai sudaryti.

15. Darbo grafikai keičiami darbuotojų prašymu ar sutikimu. Darbuotojų raštišku prašymu, darbo grafike nustatytas laikas gali būti pakeistas ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną.

16. Su darbo grafikais darbuotojai supažindinami jį persiunčiant darbiniu ar kitu, jų nurodytu, elektroniniu paštu. Darbuotojų, dirbančiu pagal darbo sutartis, grafikas papildomai skelbiamas Direkcijos buveinėje, informaciniame stende.

17. Sudarant darbo grafikus turi būti užtikrinamas 11 valandų iš eilės nepertraukiamas paros poilsio laikas tarp darbo dienų (pamainų), (Darbo kodekso 160 str. 1 d.), trisdešimt penkių valandų savaitės nepertraukiamas poilsis  (Darbo kodekso 161 str. 5 d.)

18. Darbuotojai turi vadovautis Direkcijoje nustatyto darbo laiko režimo.

19. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu Darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

20. Darbuotojai, palikdami darbo vietą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai žodžiu informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

21. Kai neatvykstama į darbą dėl ligos, pirmąją nedarbingumo dieną apie tai būtina pranešti tiesioginiam vadovui ir darbo laiko apskaitą tvarkančiam darbuotojui.

22. Darbuotojų dirbtas laikas žymimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtintos Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos nuostatomis.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

23. Direkcijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.

24. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

25. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose.

26. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

27. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

28. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Direkcijos išteklius.

29. Institucijos ar įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

30. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Direkcijos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

31. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik už tai atsakingas darbuotojas.

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

32. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

33. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai ar institucijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

34. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba.

35. Direkcijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

37.  Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

38. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

VI. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

39. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

40. Darbuotojai tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai.

42. Direktoriaus patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos Direkcijos interneto tinklalapyje.Paieška
Renginiai
<< spalis, 2020 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Į kokią veiklą parke mielai atvyktumėte?

Į teminius pėsčiųjų žygius ( Į Čepkelius, Partizanų takais ir pan.)
Į kultūrinius renginius ( Į medkopį, Šienapjūtę ir pan.)
Į festivalius ( Vidur girių, Subatėlė)
Į gamtinius renginius ( Pažink paukščius, augalus ir pan.)
Į vaikams skirtus renginius ( stovyklas, gamtos pamokas)
Daugiau informacijos