\\r\\n2019.03.27
Projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”

Projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”

(LIFE IP PAF-NATURALIT, Nr. LIFE16 IPE/LT/016)

2018 metais buvo pradėtas įgyvendinti LIFE programos integruotas projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (LIFE IP NATURALIT), kuriame Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija yra projekto partnerė.

Projektas yra skirtas nacionalinių strateginių tikslų įgyvendinimui saugomų teritorijų bei Natura 2000 valdymo srityje. Projektu siekiama įvykdyti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus, susijusius su Europos Sąjungos direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos 2004/35/EB ir direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 92/43/EEB ir taip įgyvendinti su EK suderintą Prioritetinių veiksmų bendrųjų priemonių programą (angl. Prioritised action framework - PAF).

Integruotasis projektas nebus panašus į iki šiol Lietuvoje vykdytus “tradicinius“ LIFE programos projektus. Tai instrumentas, suteiksiantis galimybę nacionaliniu mastu įgyvendinti prioritetinius veiksmus aplinkosauginėje srityje mobilizuojant atitinkamus ES ir nacionalinius finansavimo šaltinius ir taip įvykdyti valstybės narės įsipareigojimus. Tokio tipo projektas – pirmasis Baltijos šalyse. Jo įgyvendinimo metu patirties bus semiamasi iš šioje srityje jau patyrusių Suomijos, Belgijos, Vokietijos, Danijos, Italijos ir kt. kolegų.

Pagrindiniai projekto tikslai:

1. Konkrečių apsaugos tikslų detalizavimas Natura 2000 tinklo teritorijoms nacionaliniu ir individualių vietovių lygiu, atitinkant nustatytus palankios apsaugos būklės kriterijus Bendrijos svarbos buveinėms ir rūšims.

2. Valdymo, stebėsenos ir analizės procesų efektyvumo didinimas, siekiant palankios Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių apsaugos būklės.

3. Gamtos apsaugos priemonių integracijos ir įgyvendinimo kituose sektoriuose, ypač žemės ūkio, miškų bei turizmo, užtikrinimas.

4. Institucijų gebėjimų saugoti ir tvarkyti Natura 2000 tinklo teritorijas stiprinimas.

 Projektu bus siekiama:

  •  pagerinti bent 18 Europos Bendrijos svarbos buveinių apsaugos būklę, kurios sudaro 33% visų buveinių tipų, išskirtų mūsų šalyje vadovaujantis ES Buveinių direktyva.
  •  pagerinti bent 19 Europos Bendrijos svarbos rūšių apsaugos būklę, t.y. 19% visų ES mastu saugomų rūšių.
  •  pagerinti bent 32 paukščių rūšių, saugomų pagal Paukščių direktyvą, populiacijų tendencijas. Tai sudaro 11% visų Europos mastu saugomų paukščių rūšių.

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos veiklos apima:

  • Pilotinio miškotvarkos plano įgyvendinimas Dzūkijos nacionaliniame parke.
  • Gyvulių ganymo, kaip tvaraus ir ekonomiškai perspektyvaus atvirų buveinių tvarkymo būdo, skatinimas
  • Gamtos festivalių Dzūkijos nacionaliniame parke organizavimas.
  • Dalies infrastruktūros pritaikymas negalią turintiems žmonėms.

Projekto trukmė  - 10 metų (2018-01-01 – 2027-12-31).

Projekto finansavimas – bendra projekto vertė yra 17,2 mln. Eurų. Didžiąją dalį lėšų sudaro ES programos LIFE parama (10,3 mln. Eur), likusi suma skirta iš valstybės biudžeto lėšų.

Projekto koordinatorius – Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Projekto partneriai – Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Žemės ūkio ministerija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, VĮ „Valstybinių miškų urėdija“.

Informaciją apie projektą ir jo vykdymo eigą galite rasti projekto tinklalapyje https://naturalit.lt/Atgal

Paieška
Renginiai
<< rugsėjis, 2022 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Į kokią veiklą parke mielai atvyktumėte?

Į teminius pėsčiųjų žygius ( Į Čepkelius, Partizanų takais ir pan.)
Į kultūrinius renginius ( Į medkopį, Šienapjūtę ir pan.)
Į festivalius ( Vidur girių, Subatėlė)
Į gamtinius renginius ( Pažink paukščius, augalus ir pan.)
Į vaikams skirtus renginius ( stovyklas, gamtos pamokas)
Daugiau informacijos